Wymogi bezpieczenstwa pozarowego budynku

ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zaufania oraz profilaktyki zdrowia, które musi spełnić wszystek produkt dany do karierze w strefach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających istniejących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie działać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek wynik będzie wymagał być następujące oznaczenia:

Man PrideMan Pride - Een effectieve oplossing voor erectieproblemen en een groter libido.

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Wszystkie urządzenia muszą istnieć założone tak, aby podczas pracy nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez jednostki upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) łączy się z będącymi procedurami: 1. badanie typu WE - uważa na punktu potwierdzenie, że urządzenie spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura doświadczeń i prób każdego wytworzonego wyniku w kierunku ustalenia zgodności z dyrektywą, 4. zapewnienie jakości wyrobu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i badania wyrobów, 5. współpracę z człowiekiem - procedura do zrealizowania odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w końcu zapewnienia jego współprac z typem określonym w certyfikacie badania standardu WE i wymaganiami określonymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do firmy notyfikowanej w końcu przechowania, dokumentacja powinna wynosić opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.