Deklaracja zgodnosci magnaplast

Deklaracja zgodności WE stanowi zatem pisemne oświadczenie produkowane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), iż jego wyrób jest prawidłowy z zaleceniami Unii Europejskiej. Informacja ta, musi dotyczyć jednego czy więcej wyrobów, które są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą nazwy lub kodu towaru czy są inny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany konieczne do zrealizowania wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą zostać poddane procedurom oceny zgodności, a także gdyby to konieczne (ponieważ wynika z odrębnych przepisów) wyroby te potrzebują posiąść dobre certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest kontynuowana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Istnieją ostatnie tak zwane moduły i znaczy je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji zależy od producenta, który prawdopodobnie ją wyszukać według naszego uznania z propozycji przedstawionych mu w woli i zajmujących konkretnego produktu. Dla przeciętnych technicznie produktów, sekwencja może wyrażać się właśnie z pewnego modułu (np. modułu A), i dla bardziej zaawansowanych towarów są to trudne procedury (np. w sukcesu licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie przebieg i efekty żyć są dokumentowane. Producent wydaje na materiałach, które stanowią deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwaga związana z wzniesienia przez producenta deklaracji zgodności wynika z obecnego, iż przewidzianym jest, że wyrób dla którego sporządzono dokumentację, spełnia wszystkie kluczowe wymagania i jest równorzędny z obowiązującymi przepisami. W umów zgodności WE powinny się znaleźć dodatkowe informacje według poniższego szablonu (razem z prawem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w historii sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznaczania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Firma i adres producenta - a też jeżeli jest ostatnie chciane, więcej jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana przebywa na całą odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co jest materiałem deklaracji - identyfikator wyrobu, który umożliwi odtworzenie jego historii, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest dobrane z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Nawiązania do specyfikacji lub odwołania do norm zharmonizowanych - do jakich kojarzy się deklaracja 7. W dobrych przypadkach należy zamieścić daną o jednostce notyfikowanej, która przeprowadziła interwencję i wydała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, chwila i miejsce wystawienia, stanowisko, imię i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, wyrób może otrzymać oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu wspomina o tym, że spełnia on oczekiwania dyrektyw Unii Europejskiej. Mówią one zadań połączonych z pomocą zdrowia i środowiska, bezpieczeństwem użytkowania, a i określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, i nie posiada deklaracji zgodności nie może stać zawarty do zakupu ani zostać zakończony w branie na terytorium Unii Europejskiej. Umowa jest przechowywana przez producenta czy w sukcesu gdy potrafi on swoją siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.